ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านสาธงหิน หมู่ที่ ๑ และบ้านจำปาทองหมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Buy now