อบต.โพประจักษ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ DLTV เพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเมาะยุบ ม.4

Buy now