เกี่ยวกับ อบต.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ตำบลโพประจักษ์


ที่ตั้ง เลขที่ ๘๙/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าช้าง ๔ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี ๑๗ กิโลเมตร

ตำบลโพประจักษ์มีพื้นที่ ประมาณ ๑๐.๖๑ ตารางกิโลเมตร (๖,๖๓๓ ไร่) โดยแบ่งเขตการปกครอง เป็น ๕ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ ทั้ง ๕ หมู่ ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านเสาธงหิน
หมู่ที่ ๒ บ้านกะดีแดง
หมู่ที่ ๓ บ้านกระทุ่มลาย
หมู่ที่ ๔ บ้านละเมาะยุบ
หมู่ที่ ๕ บ้านจำปาทอง

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลถอนสมอ ต่อมามีประชาชนอพยพมาปลูกสร้างบ้านเรือนมากขึ้น ในบริเวณนั้นมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ผู้คนให้ความเคารพกราบไหว้กันมากมาย คนทั่วไปเรียกชุมชนนี้ว่าโพธิ์ประจักษ์ ปัจจุบันต้นโพธิ์นี้อยู่ที่หมู่บ้านเสาธงหิน และมีการแยกหมู่บ้านออกมาตั้งเป็นตำบล ชื่อว่า โพประจักษ์

ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่ หมู่ ๑ ต.บางระจัน และ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่ หมู่ ๒,๓ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำน้อย และตำบลวิหารขาว
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตพื้นที่ หมู่ ๑ และหมู่ ๒ ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

เป็นที่นาข้าว ๘.๘๕ ตารางกิโลเมตร (๕,๕๓๖ ไร่)
เป็นที่สวน ๐๓๙ ตารางกิโลเมตร (๒๔๒ ไร่)
เป็นที่สาธารณะ ๐๖๑ ตารางกิโลเมตร (๓๗๙ ไร่)
เป็นที่บ้านอาศัย ๐๗๖ ตารางกิโลเมตร (๔๖๗ ไร่

 
ข้อมูล

เกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ เสาธงหิน ๑๙๐ ๒๓๖ ๒๘๑ ๕๑๗
หมู่ กะดีแดง ๒๘๑ ๔๓๔ ๔๘๘ ๙๒๒
หมู่ ๓ กระทุ่มลาย ๒๑๒ ๓๔๓ ๓๗๖ ๗๑๙
หมู่ ๔ ละเมาะยุบ ๒๙๔ ๔๑๕ ๔๖๖ ๘๘๑
หมู่ ๕ จำปาทอง ๑๘๗ ๒๔๐ ๒๗๖ ๕๑๖
รวม ๑,๑๖๔ ๑,๖๖๘ ๑,๘๘๗ ๓,๕๕๕
 
ข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๐
 
 

คำขวัญโพประจักษ์

โพประจักษ์สามัคคี ประชาดีมีจรรยา แม่น้ำน้อยงามตา ดงยางนาคู่บ้าน งามตระการลำบึง เป็นหนึ่งภูมิปัญญา
 

นโยบาย
ร่วมคิด ร่วมทำ เร็ว รุก บุกถึงที่

พันธกิจ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวกีฬา
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ

 
Buy now