admin

June 9, 2020

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

June 9, 2020

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ 16 เอกสารแนบ ข้อ 16 (2 MB)
June 9, 2020

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 9.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เอกสารแนบ ข้อ 9.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2 MB)
June 9, 2020

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ 9.12 (1) ข้อ 9.12 (2) เอกสารแนบ ข้อ 9.12 (1) (729 kB)ข้อ 9.12 (2) (347 kB)
June 9, 2020

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ 9.11 (1)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ข้อ 9.11 (2) ข้อ 9.11 (3) เอกสารแนบ ข้อ 9.11 (1)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (3 MB)ข้อ 9.11 […]
June 9, 2020

แผนดำเนินงานประจำปี 2563

9.10 (1) 9.10(2) เอกสารแนบ 9.10 (1) (361 kB)9.10(2) (347 kB)
June 8, 2020

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

021 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ (1) เอกสารแนบ 021-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ (1) (5 MB)
June 8, 2020

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

9.10(2) เอกสารแนบ 9.10(2) (347 kB)
June 8, 2020

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้ จึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทัวกัน     เอกสารแนบ 9.10 (1) (361 kB)
Buy now