admin

May 31, 2020

แจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 2 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ดำเนินการแจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน สมาชิกฯ อสม. และท่านผู้รับเบี้ยทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี ในการปฏิบัติตนเข้ารับเบี้ยฯ เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง
May 31, 2020

อบต.โพประจักษ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้ความรู้ โครงการชุมชนยุคใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์

อบต.โพประจักษ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้ความรู้ โครงการชุมชนยุคใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์ นำโดยนายกน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
May 31, 2020

ประเพณีบุญสลากภัตภาคกลาง

ประเพณีบุญสลากภัตภาคกลาง จัดขึ้นช่วงเดือน 6 ถึงเดือน 8 ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงผลไม้อุดมสมบูรณ์ “โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก” ตำบลโพประจักษ์ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีการริเริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีเดิมที่หายไปให้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
Buy now