ข่าวประชาสัมพันธ์

July 10, 2020

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563 ข้อมูลในการตอบครั้งนี้ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตรวจสอบรายบุคคลแต่อย่างใด คลิกลิงค์นี้เพื่อตอบแบบประเมิน https://itas.nacc.go.th/go/eit/ysidjz
July 10, 2020

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2563 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) ผ่านระบบ ITAS […]
June 13, 2020

อบต.โพประจักษ์ ร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงาน ป.ป.ช.

June 10, 2020

นายก อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลโพประจักษ์

ขอขอบพระคุณ ท่านนายก อบจ.สิงห์บุรี นายสรกฤช เทียนถาวร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลโพประจักษ์ ท่านสจ.ประเทือง นาคทอง และท่านนายก อบต.โพประจักษ์ นางน้ำทิพย์ โตสงัด ที่ประสานงานช่วยเหลือดูแล ห่วงใยความปลอดภัยของเด็ก ผู้ปกครอง ครู และชุมชนคะ
June 10, 2020

อบต.โพประจักษ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ DLTV เพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเมาะยุบ ม.4

อบต.โพประจักษ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ DLTV เพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเมาะยุบ ม.4 ติดตั้งทดสอบการใช้งานพร้อมแล้วค่ะ
May 31, 2020

แจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 2 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ดำเนินการแจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน สมาชิกฯ อสม. และท่านผู้รับเบี้ยทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี ในการปฏิบัติตนเข้ารับเบี้ยฯ เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง
May 31, 2020

อบต.โพประจักษ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้ความรู้ โครงการชุมชนยุคใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์

อบต.โพประจักษ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้ความรู้ โครงการชุมชนยุคใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์ นำโดยนายกน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
Buy now