ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

June 9, 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม หลังบ้านนายสกล แสวงเจริญ ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายมณี จันทร์พงษ์แก้ว หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณนานางทองล้วน ขำมาลัย ถึงบริเวณ บ้านนายสถิตย์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านสาธงหิน หมู่ที่ ๑ และบ้านจำปาทองหมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลาธงหิน หมู่ที่ ๑ และบ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณนานาง ทองถ้วน ขำมาลัย ถึงบริเวณบ้านนายสถิตย์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม หลังบ้านนายสกล แสวงเจริญ ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายมณี จันทร์พงษ์แก้ว หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

June 9, 2020

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

Buy now