ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

June 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลาธงหิน หมู่ที่ ๑ และบ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณนานาง ทองถ้วน ขำมาลัย ถึงบริเวณบ้านนายสถิตย์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม หลังบ้านนายสกล แสวงเจริญ ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายมณี จันทร์พงษ์แก้ว หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Buy now