รายงาน

July 3, 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 เอกสารแนบ ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (2 MB)
July 3, 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ.2563 เอกสารแนบ ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ.2563 (10 MB)
June 26, 2020

บัญชีสรุปโครงการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อ 18บัญชีสรุปโครงการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารแนบ ข้อ 18บัญชีสรุปโครงการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (2 MB)
June 26, 2020

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ 28 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เอกสารแนบ ข้อ 28 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4 MB)
June 26, 2020

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ข้อ 20 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 เอกสารแนบ ข้อ 20 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (2 MB)
June 26, 2020

โครงการลานคอนกรีตบริเวณประปา หมู่ที่ 5 อบต.โพประจักษ์

ข้อ 20 โครงการลานคอนกรีตบริเวณประปา หมู่ที่ 5 อบต.โพประจักษ์ เอกสารแนบ ข้อ 20 โครงการลานคอนกรีตบริเวณประปา หมู่ที่ 5 อบต.โพประจักษ์ (12 MB)
June 26, 2020

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 2 สายนานางทองล้วน อบต.โพประจักษ์

ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 2 สายนานางทองล้วน อบต.โพประจักษ์ เอกสารแนบ ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 2 สายนานางทองล้วน อบต.โพประจักษ์ (8 MB)
June 26, 2020

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 อบต.โพประจักษ์

ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ อบต.โพประจักษ์ เอกสารแนบ ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ อบต.โพประจักษ์ (15 MB)
June 26, 2020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ19 บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) เอกสารแนบ ข้อ19 บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) (588 kB)
Buy now