ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ความเป็นธรรมที่เข้าถึงได้

ท่านสามารถร้องเรียนมายังอบต.ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Artboard 10

แจ้งด้วยตนเองโดยตรง

แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ (ภายในวันและเวลาราชการ : ไม่หยุดพักกลางวัน)
Artboard 20

ทางโทรศัพท์

หมายเลข 036-510461 , 036-510460 (ภายในวันและเวลาราชการ : ไม่หยุดพักกลางวัน)
Artboard 30

สายตรงนายก อบต.

หมายเลข 081-7807311
Artboard 40

ทางเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ www.phoprajak.go.th
Artboard 60

ทาง Email

phoprajak894@gmail.com
Artboard 80

ทางไปรษณีย์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
Artboard 90

ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็น

ซึ่งติดตั้งไว้หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

Buy now