หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - แผนผังโครงสร้าง อบต.โพประจักษ์ ไฟล์แนบ
    - ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.โพปประจักษ์ (ฉบับแก้ไขแล้ว) ไฟล์แนบ
    - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โพประจักษ์ (พ.ศ.261 - 2565) ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 ไฟล์แนบ
    - ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2549 ไฟล์แนบ
    - ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 ไฟล์แนบ
    - ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552 ไฟล์แนบ
    - ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552 ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสาร
    - ข่าวกิจกรรม
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - facebook
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460