หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 (ในระบบ e-plan) ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องรายงานผลการจัดซื็อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - ประมวลจริยธรรมของ อบต.โพประจักษ์ ไฟล์แนบ
    - นโยบายเพื่อการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ โดยนายก น้ำทิพย์ โตสงัด ไฟล์แนบ
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ไฟล์แนบ
    - ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ
    - ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.โพประจักษ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
    - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ไฟล์แนบ
    - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    - ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการวินัย พ.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
    - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ไฟล์แนบ
 
   1      2     (3)     4      5      6   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460