การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ITA ปี พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้างหน่วยงาน
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 • ยุทธศาสตร์
 1. ข้อมูลการติดต่อ
 2. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พรบ./พรก.
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 • ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 • เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 1. Q&A
 2. Social network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 4. E-Service