สินค้า OTOP

สินค้า OTOP ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์


จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน
 2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 5. เพื่อดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในแต่ละระดับ
 6. เพื่อให้เกิดเครือข่ายบริหารระบบการเชื่อมโยงแหล่งผลิตให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตตามห่วงโซ่มูลค่า(Value Chain) สู่การตลาดในแต่ละระดับ
 7. เพื่อให้เครือข่ายบริหารการเชื่อมโยงศูนย์กระจายสินค้า และหรือแหล่งจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สินค้า OTOP ของ อบต.โพประจักษ์
 • Client
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำปาทอง
  ติดต่อสอบถามได้ที่ 84 หมู่ 5 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140 ติดต่อ : นางบุญลือ ทรวดทรง โทร : 083-7798953, 083-0267370
 • Client
  กลุ่มอาหารและผลไม้แปรรูปเสาธงหิน
  ติดต่อสอบถามได้ที่ 76/2 ม.5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทร : 081-7802593
 • Client
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำปาทอง
  ติดต่อสอบถามได้ที่ 84 หมู่ 5 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140 ติดต่อ : นางบุญลือ ทรวดทรง โทร : 083-7798953, 083-0267370
 • Client
  สกุลรัตน์ พูลวงษ์
  วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปถนอมอาหารและขตกรรม เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปวัตถุดิบในชุมชนให้อยู่ได้นาน เช่น กล้วยน้ำว้าผง ฟักทองผง แกงเลียงผง และปลาร้าผงสมุนไพร โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ติดต่อสอบถามได้ที่ 89/4 หมู่ 2 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140 […]
Buy now