หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
ประกาศ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
036-510-461,
036-510-460
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อบต.โพประจักษ์ [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.โพประจักษ์ [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.โพประจักษ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องช่องทางการร้องเรียนของ อบต.โพประจักษ์ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.โพประจักษ์ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่องมาตรจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460