แบบสอบถามความพึงพอใจ

 • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
 • มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง

Buy now