แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ

1.2. เป้าประสงค์

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต การน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
 4. จัดระบบบริการสาธารณะให้ครบถ้วนทุกกระบวนงานบริการ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมให้ให้ประชาชนได้รับการบริการที่เท่าเทียมตามหลักธรรมาภิบาล

1.3.ตัวชี้วัด

 1. ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10
 2. มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 90
 3. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
 4. ประชาชนร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 50
 6. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
 7. ชุมชนร้อยละ 70 น่าอยู่อย่างสงบสุข
 8. การบริการจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  80

1.4 ค่าเป้าหมาย

 1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
 2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทุกประเภท รวมทั้งความปลอดภัยสาธารณะและอุบัติภัยต่าง ๆ

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัยสาธารณะและอุบัติภัยต่าง ๆ

1.3 สนับสนุนนโยบายของรัฐในการทำสงครามต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด

1.4 สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรเอกชนอื่น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1  ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชน

2.2  ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  พัฒนาคุณภาพ  รูปแบบ ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโดยการสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการขยายการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีรวมถึงประกอบการอื่น ๆ

2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาสูงกว่าบังคับ

3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อประโยชน์ด้านจิตใจของประชาชน

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ ของชาวตำบลโพประจักษ์

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนวัยเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา ในสถานศึกษา องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ลานกีฬา และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามความจำเป็น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

4.2 ประสานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

4.3 ติดตั้งและบำรุงรักษาโคมไฟสาธารณะตามถนนในหมู่บ้านให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.4 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก

4.5 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีใช้ทุกหลังคาเรือน

4.6 สร้างและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสะอาดใช้ทุกหลังคาเรือน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการกำจัดขยะภายในครัวเรือน ในการจัดเก็บทำลายและนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน ผู้ประกอบการและสถานที่เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ

5.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชน สถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ

5.3 สนับสนุนให้มีการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ดูแล และปลูกต้นไม้รอบ ๆ สนามกีฬาตำบล บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านและแต่ละครัวเรือน

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ

6.1 ประสานงานกับองค์กรชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของตำบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี

6.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งเน้นการประสานใจ ประสานความคิด ประสานการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง การปกครองท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

6.4 ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการตลอดจนพัฒนา พนักงาน เจ้าหน้าที่ข้าราชการ บุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ตั้งแต่ระดับล่างสุด จนถึงสูงสุดให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย

6.5 ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก “ได้ประโยชน์ แต่ประหยัด”

6.6 ปรับและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ เพื่อสนองต่อภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยปรับปรุงโครงสร้างและการกำหนดภารกิจและหน้าที่ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
 4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนงาน
 1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 3. แผนงานการศึกษา
 4. แผนงานสาธารณสุข
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
 6. แผนงานเคหะและชุมชน
 7. แผนงานการพาณิชย์
 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 9. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
 10. แผนงานการเกษตร
 11. แผนงานงบกลาง
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพประจักษ์นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต
๑. โครงสร้างพื้นฐาน ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน – แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค – ในเขต อบต. – ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด – ไฟฟ้า – ทางและที่สาธารณะในเขต อบต. – ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
๓) หมู่บ้ายขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ – ราง/ท่อระบายน้ำ – พื้นที่ใน อบต. – มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ
๔)  ถนนในตำบล ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง และเป้นหลุมเป้นบ่อ – ถนน – ทางและที่สาธารณะในเขต อบต. – มีถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก
๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ – เส้นทางคมนาคม – เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ – มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

 

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ – ด้านสาธารณสุข – ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่  ดรคระบาด  โรคติดต่อ
๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดัน – ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย
ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น – ในเขต อบต. – ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย – ประชาชนในเขตอบต. – ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
๕) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง – ที่อยู่อาศัย – ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย – ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง
๖) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด – ประชากร – พื้นที่ในเขต อบต. – ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร
ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน – การอุปโภค-บริโภค – ประชาชนในเขตอบต. – ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน – สังคมในชุมชน

 

– เด็กนักเรียนในเขต อบต. – มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก – ผู้สูงอายุและเด็กในเขต อบต. – ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี
ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต – ผู้พิการในเขต อบต. – ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง
๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร – เยาวชนและวัยรุ่นในเขต อบต. – เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี – ประชาชนในเขต อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้นไป – ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ และ ดื่มสุรา – ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา – ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา
๓. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ๑) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน – การวางแผน – ประชาชนในเขต อบต. – ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ – การลงทุน – ประชาชนในเขต อบต. – มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า

 

– การพาณิชยกรรม – ร้านค้าแผลงลอย – ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจำหน่ายสินค้า
๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ – เกษตรกรในพื้นที่ – ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน – ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง – ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท – ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได้
๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว – การท่องเที่ยว – ในเขต อบต. – มีแหล่งทองเที่ยวในเขต อบต. และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ – การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
๒) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการ

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

– การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน – ประชาชนและส่วนราชการ – มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ – ดินและน้ำใต้ดิน – พื้นที่ในเขต อบต. – ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น
๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ – สิ่งแวดล้อม – ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ อบต. – ปัญหาขยะและสัตว์เลี้ยงลดลง ประชาชนสามารถกำจัดขยะและมูลสัวต์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
๖. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก – ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก – ประชาชนในเขต อบต. – ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป
Buy now