สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

July 3, 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ.2563 เอกสารแนบ ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ.2563 (10 MB)
Buy now