หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพประจักษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.โพประจักษ์
 
 
“อาชีพมั่นคง เป็นตำบลน่าอยู่
 
มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประชารัฐ”
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ทุกประเภท รวมทั้งความปลอดภัยสาธารณะ และอุบัติภัยต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัยสาธารณะและอุบัติภัยต่างๆ
  สนับสนุนนโยบายของรัฐในการทำสงครามต่อต้าน
ยาเสพติดทุกชนิด
  สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรเอกชนอื่น
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
  ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชน
  ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพ รูปแบบ ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโดยการสนับสนุน ด้านวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการขยาย การตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี รวมถึงประกอบการอื่นๆ
  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ ท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาสูงกว่าบังคับ
  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจ ในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อประโยชน์ด้านจิตใจของประชาชน
  ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ ของชาวตำบลโพประจักษ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนวัยเรียนมี พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา ในสถานศึกษา องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา ลานกีฬา และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามความจำเป็น
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460